0
0

چگونه میتوان دوپرونده ای مطرح شده که هردوبا فراز ونشیب زیاد هردو بطور عجیب به شعبه ۸ شورای حل اختلاف شهریار جهت رسیدگی برسد ودر هردو تناقضات بسیار بزرگ مشهود شود بصورتی که از یک پرونده دو رای متفاوت صادر ومحکوم را با اجرائیه ی جلوتر وحکم جلب غافلگیر کنند.

کلمه کلیدی
Accepted/Unaccepted
0
0

با درود

امکان لف پرونده ها وجود دارد ، این موضع که به یک شعبه ارجاع شود عجیب نیست . می توانید تقاضای تجدید نظر خواهی مطرح کنید .

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا