640x350

کمیسیون ماده صد

مراحل رسیدگی و طرح پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها و قوانین مربوطه...