قانون خدمت وظيفه عمومی

فصل اول – کلیات

فصل اول كليات ماده ۱ دفاع از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي ايران و جان و مال و نام...
قانون خدمت وظيفه عمومی

فصل سوم – رسیدگی

فصل سوم رسیدگی ماده ۲۱ حوزه‌ های وظیفه عمومی تهران و مراجعی که در هر یک از مراکز شهرستان‌ ها و...
قانون خدمت وظيفه عمومی

فصل چهارم – معافیت

فصل چهارم - معافیت بخش اول - معافیت تحصیلی ماده ۳۱ دانش آموزان دانش‌سرا ها و دانش‌آموزان چهارسا...
قانون خدمت وظيفه عمومی

فصل نهم ـ سایر مقررات

فصل نهم ساير مقررات ماده ۷۸ به‌ منظور ارتقاء منزلت و بهينه‌ سازي اوقات فراغت كاركنان وظيفه بايد...