آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات

فصل اول ـ تعاریف و مشخصات

فصل اول تعاریف و مشخصات ماده ۱ منظور از مطبوعات و رسانه در این آیین نامه، کلیه رسانه های چاپی...
فصل چهارم ـ سایر مقررات

فصل چهارم ـ سایر مقررات

فصل چهارم سایر مقررات ماده ۳۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بررسی و ارزیابی رسانه ها می تواند ا...
قانون مطبوعات

‌فصل هشتم – موارد متفرقه

‌فصل هشتم موارد متفرقه ‌ماده ۴۵ نظارت دقیق بر عملکرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده...
قانون مطبوعات

فصل اول – تعاریف

فصل اول تعاریف ماده۱ مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که بطور منظم بانام ثابت و تاریخ و...
قانون مطبوعات

فصل دوم – رسالت مطبوعات 

فصل دوم رسالت مطبوعات  ماده ۲ رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد، عبارت است...
قانون مطبوعات

فصل سوم – حقوق مطبوعات

فصل سوم حقوق مطبوعات ماده ۳ مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و...
قانون مطبوعات

فصل چهارم – حدود مطبوعات

فصل چهارم حدود مطبوعات ماده ۶ نشریات جز درمورد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصو...
قانون مطبوعات

فصل ششم – جرایم

فصل ششم جرایم ماده ۲۳ هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یاخلاف واقع ویا انتقاد ن...