آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات

فصل اول ـ تعاریف و مشخصات

فصل اول تعاریف و مشخصات ماده ۱ منظور از مطبوعات و رسانه در این آیین نامه، کلیه رسانه های چاپی...
فصل چهارم ـ سایر مقررات

فصل چهارم ـ سایر مقررات

فصل چهارم سایر مقررات ماده ۳۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بررسی و ارزیابی رسانه ها می تواند ا...
قانون مطبوعات

‌فصل هشتم – موارد متفرقه

‌فصل هشتم موارد متفرقه ‌ماده ۴۵ نظارت دقیق بر عملکرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده...