قانون شهرداری

فصل چهارم – در وظایف انجمن

فصل چهارم در وظایف انجمن ‌ماده ۴۵ وظایف انجمن به قرار زیر است: ۱ - نظارت در حسن اداره و حفظ سر...