قانون شهرداری

‌فصل اول – در تأسیس شهرداری

‌فصل اول در تأسیس شهرداری ‌ماده ۱ در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری...
قانون شهرداری

فصل دوم – انتخابات انجمن شهر

فصل دوم انتخابات انجمن شهر ‌الف - تقسیم ‌بندی شهر به حوزه‌های انتخابیه و تعداد اعضای انجمن ‌ماد...
قانون شهرداری

فصل چهارم – در وظایف انجمن

فصل چهارم در وظایف انجمن ‌ماده ۴۵ وظایف انجمن به قرار زیر است: ۱ - نظارت در حسن اداره و حفظ سر...