قانون شهرداری

فصل چهارم – در وظایف انجمن

فصل چهارم در وظایف انجمن ‌ماده ۴۵ وظایف انجمن به قرار زیر است: ۱ - نظارت در حسن اداره و حفظ سر...
قانون شهرداری

فصل ششم – در وظایف شهرداری

فصل ششم در وظایف شهرداری ‌ماده ۵۵ وظایف شهرداری به شرح ذیل است: ۱ - ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها...
قانون شهرداری

فصل هشتم – در مقررات جزایی

فصل هشتم در مقررات جزایی ‌ماده ۸۶ هر یک از اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مرکزی و...
قانون شهرداری

‌فصل نهم – خاتمه

‌فصل نهم خاتمه ‌ماده ۹۳ از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب یازدهم آبان ماه ۱۳۳۱ و لوای...