قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

فصل یکم – تعاریف ‌

فصل يكم تعاريف ‌ ماده ۱ از نظر اين قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند «پديدآورنده» و به آنچه از راه...
قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ‌

فصل دوم – حقوق پدیدآورنده

فصل دوم حقوق پديدآورنده ماده ۳ حقوق پديدآورنده شامل حق انحصاري نشر و پخش و عرضه و اجراي اثر و ح...