قانون ثبت شركت ‌‌ها

قانون ثبت شرکت ‌‌ها

قانون ثبت شركت ‌‌ها ماده 1 هر شركتي كه در ايران تشكيل و مركز اصلي آن در ايران باشد شركت ايراني...