قانون ثبت اختراعات

فصل اول – اختراعات

فصل اول اختراعات ماده 1 اختراع نتیجه فكر فرد يا افراد است كه براي اولين بار فرآيند يا فرآورده‌ا...
قانون ثبت اختراعات

فصل دوم – طرح‌ های صنعتی

فصل دوم طرح‌ هاي صنعتي ماده 20 از نظر اين قانون‌، هرگونه تركيب خطوط يا رنگ‌ ها و هرگونه شكل سه‌...
قانون ثبت اختراعات

فصل چهارم  – مقررات عمومی

فصل چهارم مقررات عمومي ماده 48 هرگونه تغيير در مالكيت اختراع‌، ثبت طرح صنعتي يا ثبت علائم تجاري...