قانون تجارت

باب سوم – شرکتهای تجارتی

باب سوم - شركتهاي تجارتي  فصل اول در اقسام مختلف شركتها و قواعد راجعه به آنها  ماده 20 شركت هاي...
قانون تجارت

باب ششم – دلالی

باب ششم دلالي فصل اول - كليات  ماده 335 دلال كسي است كه درمقابل اجرت واسطه انجام معاملاتي شده...
قانون تجارت

باب دهم – ضمانت 

باب دهم ضمانت  ماده 402 ضامن وقتي حق دارد از مضمون له تقاضا نمايد كه بدوا به مديون اصلي رجوع كرد...
قانون تجارت

باب یازدهم – در ورشکستگی

باب يازدهم - در ورشكستگي فصل اول در كليات  به قانون تصفيه امور ورشكستگي كه بعدا تصويب شده مراجعه...
قانون تجارت

باب چهاردهم اسم تجارتی

باب چهاردهم اسم تجارتي ماده 576 ثبت اسم تجارتي اختياري است مگر در مواردي كه وزارت عدليه ثبت آن ر...
قانون تجارت

باب پانزدهم – شخصیت حقوقی

باب پانزدهم - شخصيت حقوقي فصل اول اشخاص حقوقي ماده 583 كليه شركتهاي تجارتي مذكور در اين قانون ش...