قانون تجارت

باب سوم – شرکتهای تجارتی

باب سوم - شركتهاي تجارتي  فصل اول در اقسام مختلف شركتها و قواعد راجعه به آنها  ماده 20 شركت هاي...