قانون امور گمرکی

بخش هفتم ـ رویه‌ های گمرکی

بخش هفتم ـ رویه‌ های گمرکی فصل اول ـ کالاهای ورودی ماده ۴۷ کالای وارده به قلمرو گمرکی را می‌توا...
قانون امور گمرکی

بخش هشتم ـ تخلفات و قاچاق

بخش هشتم ـ تخلفات و قاچاق فصل اول ـ تخلفات گمرکی ماده ۱۰۲ ابلاغ هر نوع صورت مجلس مبنی بر ضبط، ت...
قانون امور گمرکی

بخش دهم ـ کارگزار گمرکی

بخش دهم ـ کارگزار گمرکی ماده ۱۲۸ کارگزار گمرکی در گمرک به شخصی اطلاق می شود که تشریفات گمرکی کال...
قانون امور گمرکی

بخش سیزدهم ـ سایر مقررات

بخش سیزدهم ـ سایر مقررات ماده ۱۵۰ هرگاه ضمن موافقت نامه های بازرگانی دولت با سایر کشورها برای کا...