قانون امور حسبی

باب اول – در کلیات 

باب اول – در کلیات  ماده 1 امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و...
قانون امور حسبی

باب دوم – در قیمومت

باب دوم - در قیمومت فصل اول – صلاحیت دادگاه قیمومت ماده 48 امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی...