قانون اجرای احکام مدنی

فصل اول – قواعد عمومی

فصل اول قواعد عمومي مبحث اول - مقدمات اجرا ماده ۱ هيچ حكمي از احكام دادگاه هاي دادگستري به مو...
قانون اجرای احکام مدنی

فصل دوم – توقیف اموال

فصل دوم توقيف اموال  مبحث اول - مقررات عمومي ‌ ماده ۴۹ در صورتي كه محكوم‌ عليه در موعدي كه بر...
قانون اجرای احکام مدنی

فصل پنجم – اعتراض شخص ثالث

فصل پنجم اعتراض شخص ثالث ماده ۱۴۶ هر گاه نسبت به مال منقول يا غيرمنقول يا وجه نقد توقيف شده شخص...
قانون اجرای احکام مدنی

فصل ششم – حق تقدم

فصل ششم  حق تقدم ماده ۱۴۸ در هر مورد كه اجرائيه‌ هاي متعدد به قسمت اجراء رسيده باشد، دادورز (‌...
قانون اجرای احکام مدنی

فصل هفتم – تأدیه طلب

فصل هفتم  تأديه طلب ماده ۱۵۰ وجوهي كه در نتيجه فروش مال توقيف شده يا به طريق ديگر از محكوم‌ علي...