آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات

فصل اول ـ تعاریف و مشخصات

فصل اول تعاریف و مشخصات ماده ۱ منظور از مطبوعات و رسانه در این آیین نامه، کلیه رسانه های چاپی...