قانون نظارت بر رفتار قضات

فصل چهارم ـ تعلیق قاضی 

فصل چهارم تعلیق قاضی ماده ۳۹ هرگاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان موضوع را برر...