قانون مجازات اسلامی

کتاب اول ـ بخش سوم ـ جرائم

کتاب اول ـ کلیات بخش سوم ـ جرائم فصل اول ـ شروع به جرم ماده ۱۲۲ هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و ش...