‌قانون نیروی انتظامی

‌قانون نیروی انتظامی

‌قانون نیروی انتظامی ماده ۱ از تاریخ تصویب این قانون وزارت کشور مکلف است نیروهای انتظامی موجود (...
فصل اول – کلیات

فصل اول – کلیات

فصل اول کلیات ماده ۱ در این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آنها می‌گردد: ‌الف –...
فصل سوم – آموزش

فصل سوم – آموزش

فصل سوم آموزش ‌ماده ۳۳ دوره‌ های آموزشی کارکنان نیروی انتظامی به شرح ذیل می‌باشد: ‌الف – دوره...