قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

فصل پنجم ـ آموزش و ترویج

فصل پنجم آموزش و ترویج ماده 36 وزارت راه و شهرسازی با همكاری سازمان های استان و شهرداری ها ترتی...
قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

فصل ششم ـ متفرقه

فصل ششم متفرقه ماده 37 هزینه‌های سازمان و اركان آن از محل حق عضویت های پرداختی اعضاء صندوق مشتر...