قانون تملک آپارتمان ها

قانون تملک آپارتمان ها

قانون تملک آپارتمان ها ماده ۱ مالكيت در آپارتمان هاي مختلف و محل هاي پيشه و سكناي يك ساختمان شام...
قانون روابط موجر و مستأجر

فصل دوم – سرقفلی ‌

فصل دوم سرقفلي ‌ ماده 6 هرگاه مالك، ملك تجاري خود را به اجاره واگذار نمايد مي‌تواند مبلغي را تح...