قانون تملک آپارتمان ها

قانون تملک آپارتمان ها

قانون تملک آپارتمان ها ماده ۱ مالكيت در آپارتمان هاي مختلف و محل هاي پيشه و سكناي يك ساختمان شام...
قانون روابط موجر و مستأجر

فصل دوم – سرقفلی ‌

فصل دوم سرقفلي ‌ ماده 6 هرگاه مالك، ملك تجاري خود را به اجاره واگذار نمايد مي‌تواند مبلغي را تح...
قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

فصل پنجم ـ آموزش و ترویج

فصل پنجم آموزش و ترویج ماده 36 وزارت راه و شهرسازی با همكاری سازمان های استان و شهرداری ها ترتی...
قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

فصل ششم ـ متفرقه

فصل ششم متفرقه ماده 37 هزینه‌های سازمان و اركان آن از محل حق عضویت های پرداختی اعضاء صندوق مشتر...