قانون مالیات

فصل اول – کلیات و تعاریف

فصل اول کلیات و تعاریف ماده 1 عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها...
قانون مالیات

فصل دوم – معافیت ها

فصل دوم معافیت ها ماده 12 عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت...