قانون مالیات

فصل اول – کلیات و تعاریف

فصل اول کلیات و تعاریف ماده 1 عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها...
قانون مالیات

فصل دوم – معافیت ها

فصل دوم معافیت ها ماده 12 عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت...
قانون مالیات

فصل ششم – سایر مقررات

فصل ششم سایر مقررات ماده 34 مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر صورت حسابها و س...
قانون مالیات

فصل هشتم – حقوق ورودی

فصل هشتم حقوق ورودی  ماده 41 حقوق گمرکی معادل چهار درصد  (4%) ارزش گمرکی کالاها تعیین می شود...