قانون ماليات هاي مستقيم

باب سوم – مالیات بر درآمد

باب سوم - ماليات بر درآمد فصل اول - ماليات بر درآمد املاك ماده ۵۲ درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي...