قانون ماليات هاي مستقيم

باب دوم – مالیات بر دارایی

باب دوم - ماليات بر دارايي فصل اول - ماليات سالانه املاك ماده 3 الی 9 حذف شد. فصل دوم - ماليات...
قانون ماليات هاي مستقيم

باب سوم – مالیات بر درآمد

باب سوم - ماليات بر درآمد فصل اول - ماليات بر درآمد املاك ماده ۵۲ درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي...