قرارداد

فصل سوم – در اثر معاملات

فصل سوم در اثر معاملات مبحث اول – در قواعد عمومی ماده ۲۱۹ عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد،...