قرارداد

فصل سوم – در اثر معاملات

فصل سوم در اثر معاملات مبحث اول – در قواعد عمومی ماده ۲۱۹ عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد،...
قرارداد

فصل ششم – در سقوط تعهدات

فصل ششم در سقوط تعهدات ماده ۲۶۴ تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود: ۱- به وسیله‌ی وفای به عه...