قانون کار

فصل دوم – قرارداد کار

فصل دوم قرارداد كار مبحث اول- تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد آن ماده 7 قرارداد کار عبا...
قانون کار

فصل سوم – شرایط کار

فصل سوم شرايط كار مبحث اول- حق‌السعي ماده 34 کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد...
قانون کار

فصل پنجم ـ آموزش و اشتغال

فصل پنجم آموزش و اشتغال مبحث اول ـ كارآموز و مراكز كارآموزي ۱ - مراكز كارآموزي ماده 107 در اج...