قانون تأمين اجتماعي

فصل دوازدهم – مقررات مختلف

فصل دوازدهم مقررات مختلف ‌ماده ۱۱۰ سازمان از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض اعم از نوسازي و غيره...
قانون تأمين اجتماعی

فصل دوم – ارکان و تشکیلات

فصل‌ دوم‌  اركان و تشكيلات   ماده ۱۲ سازمان كه زير نظر وزير رفاه اجتماعي اداره ميشود داراي شخصی...
قانون تأمين اجتماعي

فصل چهارم – مقررات مالی

فصل‌ چهارم‌ مقررات مالي  ماده ۵۱ هيئت مديره مكلف است تا اول دي ماه‌ هر سال بودجه كل سازمان را ب...