قانون چک

قانون چک

قانون جدید صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ قانون جدید صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ ماده ۱ انواع چک عبارتند از:...