قانون اساسی

فصل اول – اصول کلی

فصل اول اصول کلی  اصل یکم حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‏ ا...

فصل سوم – حقوق ملّت

فصل سوم حقوق ملّت اصل نوزدهم مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و ر...