قانون اساسی

فصل اول – اصول کلی

فصل اول اصول کلی  اصل یکم حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‏ ا...

فصل سوم – حقوق ملّت

فصل سوم حقوق ملّت اصل نوزدهم مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و ر...

فصل ششم – قوه مقننه

فصل ششم قوه مقننه مبحث اول - مجلس شورای اسلامی اصل شصت و دوم مجلس شورای اسلامی از نمایندگان مل...

فصل هفتم – شوراها

فصل هفتم شوراها اصل یکصدم برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی...

فصل نهم – قوّهٔ مجریّه

فصل نهم قوّهٔ مجریّه مبحث اول - ریاست جمهوری و وزراء اصل یکصد و سیزدهم پس از مقام رهبری رئیس ج...

فصل دهم – سیاست خارجی

فصل دهم سیاست خارجی اصل یکصد و پنجاه و دوم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه...

فصل یازدهم – قوّهٔ قضائیّه

فصل یازدهم قوّهٔ قضائیّه اصل یکصد و پنجاه و ششم قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فرد...

فصل دوازدهم – صدا و سیما

فصل دوازدهم صدا و سیما اصل یکصد و هفتاد و پنجم در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و...