قانون شوراهاي حل اختلاف

قانون شوراهای حل اختلاف

قانون شوراهاي حل اختلاف ماده ۱ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي،...