قانون آیین دادرسی کیفری

بخش اول – کلیات

بخش اول – کلیات فصل اول – تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن ماده ۱ آیین دادرسی کیفری مج...
قانون آیین دادرسی کیفری

بخش چهارم – اعتراض به آراء

بخش چهارم – اعتراض به آراء فصل اول – کلیات ماده ۴۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی...
قانون آیین دادرسی کیفری

بخش ششم – هزینه دادرسی

بخش ششم – هزینه دادرسی ماده ۵۵۹ شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأ...
قانون آیین دادرسی کیفری

بخش هفتم – سایر مقررات

بخش هفتم – سایر مقررات ماده ۵۶۶ تمام مراجع قضایی موضوع این قانون مکلفند با توجه به نوع دعاوی به...
قانون آیین دادرسی کیفری

بخش نهم ـ دادرسی الکترونیکی

بخش نهم ـ دادرسی الکترونیکی ماده ۶۴۹ به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه‌ریزی میان...
قانون آیین دادرسی کیفری

بخش دوازدهم ـ سایر مقررات

بخش دوازدهم ـ سایر مقررات ماده ۶۹۷ دولت موظف است به تکالیف مقرر در اجرای احکام مواد (۶۵۰)، (۶۵۲)...