قانون آیین دادرسی مدنی

کتاب اول ـ در امور مدنی

كتاب اول ـ در امور مدنی كليات ماده ۱ آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است كه در مقام رس...
قانون آیین دادرسی مدنی

کتاب اول ـ باب ششم ـ مواعد

كتاب اول ـ در امور مدنی باب ششم ـ مواعد فصل اول ـ تعیین و حساب مواعد ماده ۴۴۲ مواعدي را كه قان...
قانون آیین دارسی مدنی

کتاب اول ـ باب هفتم ـ داوری

كتاب اول ـ در امور مدنی باب هفتم ـ داوری ماده ۴۵۴ كلیه اشخاصی كه اهلیت اقامه دعوا دارند می توا...