قانون آیین دادرسی مدنی

کتاب اول ـ در امور مدنی

كتاب اول ـ در امور مدنی كليات ماده ۱ آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است كه در مقام رس...