قانون آیین دادرسی کار

فصل اول – اصول کلی

فصل اول اصول کلی ماده ۱ تعاریف واژگان اساسی به کار برده شده در این آیین نامه به شرح ذیل می باش...
قانون آیین دادرسی کار

فصل دوم – صلاحیت

فصل دوم صلاحیت ماده ۹ رسـیدگی به دعوای کار تابع مشمول قانون کار در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار م...
قانون آیین دادرسی کار

فصل سوم – وکالت

فصل سوم وکالت ماده ۲۲ هر یک از طرفین دعوا میتوانند برای خود یک نفر نماینده . تام الاختیار انتخا...
قانون آیین دادرسی کار

فصل چهارم – دادخواست

فصل چهارم دادخواست ماده ۲۸ رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار منوط به تسلیم دادخواست است که از سوی ک...
قانون آیین دادرسی کار

فصل پنجم – ابلاغ

فصل پنجم ابلاغ ماده ۳۴ یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن به خوانده یا خواندگان ابلاغ خواهد شد؛ همچ...