قانون آیین دادرسی کار

فصل اول – اصول کلی

فصل اول اصول کلی ماده ۱ تعاریف واژگان اساسی به کار برده شده در این آیین نامه به شرح ذیل می باش...
قانون آیین دادرسی کار

فصل دوم – صلاحیت

فصل دوم صلاحیت ماده ۹ رسـیدگی به دعوای کار تابع مشمول قانون کار در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار م...
قانون آیین دادرسی کار

فصل سوم – وکالت

فصل سوم وکالت ماده ۲۲ هر یک از طرفین دعوا میتوانند برای خود یک نفر نماینده . تام الاختیار انتخا...
قانون آیین دادرسی کار

فصل چهارم – دادخواست

فصل چهارم دادخواست ماده ۲۸ رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار منوط به تسلیم دادخواست است که از سوی ک...
قانون آیین دادرسی کار

فصل پنجم – ابلاغ

فصل پنجم ابلاغ ماده ۳۴ یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن به خوانده یا خواندگان ابلاغ خواهد شد؛ همچ...
قانون آیین دادرسی کار

فصل ششم – جلسه رسیدگی

فصل ششم جلسه رسیدگی ماده ۵۵ جلسه هیأت تشخیص با حضور هر سه نفر اعضا تشکیل میشود؛ ریاست جلسه با ن...
قانون آیین دادرسی کار

فصل هفتم – ایرادهای رسیدگی

فصل هفتم ایرادهای رسیدگی ماده ۷۳ خوانده میتواند قبل از ورود در ماهیت دعوا یا هم زمان با دفاع در...
قانون آیین دادرسی کار

فصل هشتم – ادله اثبات دعوا

فصل هشتم ادله اثبات دعوا ماده ۸۱ دلیل عبارت است از امری که خواهان در مقام اثبات ادعا و خوانده د...
قانون آیین دادرسی کار

فصل نهم – رأی

فصل نهم رأی ماده ۱۰۰ چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده، پرونده آماده صدور رأی باشد، صرف نظر از...
قانون آیین دادرسی کار

فصل دهم – تجدیدنظرخواهی

فصل دهم تجدیدنظرخواهی ماده ۱۰۷ هیأت حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آرای هیأت تشخیص...
قانون آیین دادرسی کار

فصل یازدهم – سایر مقررات

فصل یازدهم سایر مقررات ماده ۱۱۲ میزان حق حضور اعضای هیأت های تشخیص و حل اختلاف به پیشنهاد وزیر...
قانون آیین دادرسی مدنی

کتاب اول ـ در امور مدنی

كتاب اول ـ در امور مدنی كليات ماده ۱ آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است كه در مقام رس...
قانون آیین دادرسی مدنی

کتاب اول ـ باب ششم ـ مواعد

كتاب اول ـ در امور مدنی باب ششم ـ مواعد فصل اول ـ تعیین و حساب مواعد ماده ۴۴۲ مواعدي را كه قان...
قانون آیین دارسی مدنی

کتاب اول ـ باب هفتم ـ داوری

كتاب اول ـ در امور مدنی باب هفتم ـ داوری ماده ۴۵۴ كلیه اشخاصی كه اهلیت اقامه دعوا دارند می توا...