قانون حمايت خانواده

فصل اول ـ دادگاه خانواده

فصل اول دادگاه خانواده ماده ۱ به منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي، قوه قضائيه موظف است ظرف...
قانون حمايت خانواده

فصل سوم ـ ازدواج

فصل سوم ازدواج ماده ۲۰ ثبت نكاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نكاح يا طلاق ا...
قانون حمايت خانواده

فصل چهارم ـ طلاق

فصل چهارم طلاق ماده ۲۴ ثبت طلاق و ساير موارد انحلال نكاح و نيز اعلام بطلان نكاح يا طلاق در دفات...