باب سوم – ثبت اسناد

باب سوم - ثبت اسناد فصل اول - مواد عمومي ماده ۴۶ ثبت اسناد اختياري است مگر در موارد ذيل: ۱- ك...

باب دوم – ثبت عمومی

باب دوم - ثبت عمومي فصل اول - اعلان ثبت و تحديد حدود ماده ۹ در نقاطي كه اداره ثبت موجود است از...
قانون ثبت اسناد و املاک ایران

باب دوم – ثبت عمومی

باب دوم - ثبت عمومی فصل اول - اعلان ثبت و تحدید حدود ماده ۹ در نقاطی که اداره ثبت موجود است از...
قانون ثبت اسناد و املاک ایران

باب سوم – ثبت اسناد

باب سوم - ثبت اسناد فصل اول - مواد عمومی ماده ۴۶ ثبت اسناد، اختیاری است مگر در موارد ذیل: ۱- ک...
قانون ثبت اسناد و املاک ایران

باب ششم – جرایم و مجازات

باب ششم - جرایم و مجازات ماده ۱۰۰ هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسم...
قانون ثبت اسناد و املاک ایران

باب هشتم – مواد مخصوصه

باب هشتم - مواد مخصوصه ماده ۱۳۷ هر یک از مستخدمین ثبت که به عنوان کفالت، شغل بالاتری را اشغال نم...