قانون بیمه

قانون بیمه

قانون بیمه معاملات بیمه ماده ۱ بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وج...