باب سوم – ثبت اسناد

باب سوم - ثبت اسناد فصل اول - مواد عمومي ماده ۴۶ ثبت اسناد اختياري است مگر در موارد ذيل: ۱- ك...

باب دوم – ثبت عمومی

باب دوم - ثبت عمومي فصل اول - اعلان ثبت و تحديد حدود ماده ۹ در نقاطي كه اداره ثبت موجود است از...
قانون مجازات اسلامی

کتاب اول ـ بخش سوم ـ جرائم

کتاب اول ـ کلیات بخش سوم ـ جرائم فصل اول ـ شروع به جرم ماده ۱۲۲ هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و ش...
قانون مجازات اسلامي

کتاب سوم – بخش دوم- قصاص نفس

کتاب سوم - قصاص بخش دوم- قصاص نفس ماده ۳۸۱ مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شر...