قانون مديريت خدمات كشوري

فصل اول – تعاریف

فصل اول تعاریف  ماده 1 وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت ر...
قانون مديريت خدمات كشوري

فصل سوم – حقوق مردم 

فصل سوم حقوق مردم  ماده 25 مدیران و کارمندان دستگاه‌ های اجرائی، خدمتگزاران مردم هستند و باید ب...
قانون مديريت خدمات كشوري

فصل چهارم – ساختار سازمانی

فصل چهارم ساختار سازمانی ماده 29 دستگاه های اجرائی مکلفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود...
قانون مديريت خدمات كشوري

فصل ششم – ورود به خدمت

فصل ششم ورود به خدمت ماده 41 ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در د...
قانون مديريت خدمات كشوري

فصل هفتم – استخدام

فصل هفتم استخدام ماده 45 از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه های اجرائی به دو روش ذیل ا...
قانون مديريت خدمات كشوري

فصل دهم – حقوق و مزایا 

فصل دهم حقوق و مزایا  ماده 64 نظام پرداخت کارمندان دستگاه های اجرائی براساس ارزشیابی عوامل شغل...
قانون مديريت خدمات كشوري

فصل سیزدهم – تأمین اجتماعی

فصل سیزدهم تأمین اجتماعی ماده 101 کلیه کارمندانی پیمانی دستگاه های اجرایی از لحاظ برخورداری از...