قانون مديريت خدمات كشوري

فصل اول – تعاریف

فصل اول تعاریف  ماده 1 وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت ر...
قانون مديريت خدمات كشوري

فصل سوم – حقوق مردم 

فصل سوم حقوق مردم  ماده 25 مدیران و کارمندان دستگاه‌ های اجرائی، خدمتگزاران مردم هستند و باید ب...
قانون مديريت خدمات كشوري

فصل چهارم – ساختار سازمانی

فصل چهارم ساختار سازمانی ماده 29 دستگاه های اجرائی مکلفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود...