قانون محاسبات عمومي كشور

فصل اول – کلیات 

فصل اول كليات  ماده ۱ بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش بين...
قانون محاسبات عمومي كشور

فصل دوم – اجرای بودجه

فصل دوم اجراي بودجه بخش ۱ - درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار ماده ۳۷ پيش بيني درآمد و يا ساير...
قانون محاسبات عمومي كشور

فصل سوم – نظارت مالی

فصل سوم نظارت مالي ماده ۹۰ اعمال نظارت مالي بر مخارج وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي از...
قانون محاسبات عمومي كشور

فصل پنجم – اموال دولتی

فصل پنجم اموال دولتي ماده ۱۰۶ مسووليت حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال منقول دولتي در اختيار وز...
قانون محاسبات عمومي كشور

فصل ششم – مقررات متفرقه

فصل ششم مقررات متفرقه ماده ۱۲۳ سهام و اسناد مالكيت اموال غير منقول و تضمين نامه ها و ساير اوراق...