قانون زمین شهری

قانون زمین شهری

قانون زمین شهری ماده 1 به منظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به زمين و ازدياد عرضه و تعديل و تثبيت ق...