قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور

قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور ماده واحده- بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور از حيث منابع بالغ بر دوازده ميليو...