قانون برگزاری مناقصات

فصل اول‌ ـ کلیات‌

فصل اول‌ كليات‌ ماده 1 كاربرد الف – اين قانون به منظور تعيين روش و مراحل برگزاري مناقصات به ت...
قانون برگزاری مناقصات

فصل سوم – برگزاری مناقصات

فصل سوم برگزاري مناقصات ماده 9 فرآيند برگزاري مناقصات فرآيند برگزاري مناقصات به ترتيب شامل مرا...
قانون برگزاری مناقصات

فصل چهارم – مقررات مناقصات

فصل چهارم مقررات مناقصات ماده 22 شرايط ارسال اسناد و مكاتبات ارسال مكاتبات يا اسناد مرتبط با...