مسئولیت مدنی بیمارستان‌ ها

مسئولیت مدنی بیمارستان‌ ها

مسئولیت مدنی بیمارستان‌ها مسئولیت مدنی شخصی و مستقیم بیمارستان‌ها چکیده قلمرو مسئولیت مدنی شخصی...
انتقال طلب و آثار آن

انتقال طلب و آثار آن

نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران انتقال طلب و آثار آن با موضوع: «انتقال طلب و آثار آن» گفتار...
مسئولیت مدنی بانک‌ ها

مسئولیت مدنی بانک‌ ها

مسئولیت مدنی بانک‌ ها حقوق مسئولیت مدنی   چکیده بر اساس بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی...
کلیات روش تفسیر آراء قضایی

کلیات روش تفسیر آراء قضایی

کلیات روش تفسیر آراء قضایی تفسیر آراء قضایی از زمان تشکیل دادگستری در ایران رویه قضایی در شکل‌گی...
تخفیف حبس از تقلیل تا تبدیل

تخفیف حبس از تقلیل تا تبدیل

نقد رای دادگاه کیفری با موضوع: «تخفیف حبس، از تقلیل تا تبدیل» وقایع پرونده رأی دادگاه بدوی...
بزه اختلاس توأم با جعل

بزه اختلاس توأم با جعل

نقد رای دادگاه تجدیدنظر با موضوع: «بزه اختلاس توأم با جعل» به‌ موجب کیفرخواست تقدیم‌شده به شعبه...