دستورالعمل تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه ھا رای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس

دستورالعمل تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه ھا رای رسیدگی...
بخشنامه قوه قضائیه درخصوص تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی ١٣٩٨/۶/٢۶ - ٩٠٠٠/٨٣٣۶٠/١...

بخشنامه شماره٩٠٠٠/۶۶٧٩۵/١٠٠

بخشنامه شماره٩٠٠٠/۶۶٧٩۵/١٠٠ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص فراھم کردن موجبات نظارت مؤثر بر کاھش تخ...