رای شماره ٢١٣۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ١ تعرفھ شماره ٢٨ تعرفه عوارض محل...