دستور موقت

اگر شخصی در خصوص موضوعی طرح دعوا کند تا صدور رای قطعی به نفع او و اجرای رای روندی چند ماهه و گاه چ...

کمیسیون ماده صد

مراحل رسیدگی و طرح پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها و قوانین مربوطه...