">کمیسیون ماده صد | دادگاه یار
640x350

کمیسیون ماده صد

مراحل رسیدگی و طرح پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و قوانین مربوطه

از آنجایی که بیشتر پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری مربوط به اعتراض به آرای کمیسیون ماده صد شهرداری می باشد، شایسته است تا شهروندان نسبت به چگونگی بررسی تخلفات ساختمانی خود و نحوه رسیدگی قانونی کمیسیون و شرایطی که باید الزاما مورد توجه این دسته از آرا قرار گیرد،آگاه گردند.

تکلیف قانونی شهرداری و کمیسیون به شرح ذیل می باشد،

  1. تنظیم فرم خلاف

در ابتدا فرم خلاف ملک با اعلام  دقیق و صحیح تخلفات ساختمانی و ذکر نام کلیه اشخاص ذینفع اعم از مالک و مستاجر توسط شهرداری تهیه و تنظیم شده و به امضای شهرسازی مهندسین ناظر با درج شماره و تاریخ پرونده برسد و به همراه کلیه سوابق پلاک ثبتی به کمیسیون ماده صد ارسال گردد.

  1. اخذ نظریه کارشناس رسمی

در صورتی که کمیسیون پس از وصول پرونده نیاز به کسب نظرکارشناس رسمی دادگستری داشته باشد با وحدت ملاک از ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی هزینه بر عهده ذینفع( مالک یا مستاجر) خواهد بود در صورت عدم پرداخت حق الزحمه کارشناس کمیسیون با ادله دیگر مبادرت به اخذ تصمیم می نماید.

  1. طرح موضوع عدم استحکام بنا

این مورد از بحث برانگیز ترین موارد اختلافی بین ذینفع و شهرداری می باشد. در صورت عدم استحکام بنا می بایست این موضوع در فرم خلاف به همراه سایر تخلفات ملکی اعلام گردد.

  1. ابلاغ آرای ماده صد به کلیه ذینفعان

آرای صادره از کمیسیون ماده صد و موارد خلاف ساختمانی که از طرف اداره کل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد جهت ابلاغ ارسال میگردد الزما می بایست به تمامی ذینفعان ملاک ابلاغ گردد.

  1. اعتراض به رای کمیسیون بدوی ماده صد

معترض به رای کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ به موجب مفاد تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ میتواند ظرف ده روز از ابلاغ رای بدوی ،اعتراض خود را به همراه مستندات لازم به دفتر خدمات الکترونیک شهر ارئه دهد.

کمسیون تجدید نظر ماده صد که اعضای آن الزما می بایست غیر از افراد امضا کننده رای بدوی باشند حسب مورد مبادرت به تایید ،نقض یا اصلاح رای می نمایند.

  1. رای کمیسیون تجدید نظر ماده صد نیز باید به ذینفعان ابلاغ گردد.
  2. همچنین کمیسیون مکلف است در رای خود حق اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری ظرف مهلت  ۳ ماه به دیوان عدالت اداری را به ذینفع اعلام نماید.

مهلت اعتراض از آرای کمیسیون ماده صد شهرداری ها طبق تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.

نویسنده : فرشته مشتاقی وکیل پایه یک دادگستری (متخصص در امور دیوان عدالت)