اپلیکیشن دادگاه یار

برای محاسبه مهریه از فرم زیر استفاده کنید :

             (نرخ تورم و شاخص بر اساس سال ۱۳۹۸)