قانون خدمت وظيفه عمومی

فصل پنجم – آموزش نظامی مشمولان و درجات و حقوق و مزایای آنان

فصل پنجم

آموزش نظامی مشمولان و درجات و حقوق و مزایای آنان

ماده ۴۷

کلیه مشمولان طبق برنامه و مدت آموزشی که از طرف ستاد مشترک ارتش و ستاد مرکزی سپاه تنظیم می‌گردد دوره آموزش مقدماتی نظامی را طی خواهند کرد.

تبصره ۱: مشمولان فوق‌ دیپلم جهت طی دوره درجه‌ داری وظیفه به مراکز آموزشی و فرهنگی اعزام و پس از گذراندن دوره مقدماتی و تخصصی و داشتن سلامت جسمی و روانی و صلاحیت اخلاقی و سیاسی به یکی از درجات گروهبانی وظیفه نائل می‌شوند. در غیر این صورت با درجه افرادی وظیفه به خدمت ادامه خواهند داد.

تبصره ۲: مشمولان دیپلمه و پایین‌تر پس از طی دوره مقدماتی با درجه افراد وظیفه به خدمت در نیروها و سازمان‌های مربوطه مشغول خواهند شد.

تبصره ۳: در موارد ضروری نیروها و سازمان‌های نظامی و انتظامی مجاز خواهند بود تعدادی از مشمولان دیپلمه را در تخصص‌های مورد نیاز بر اساس ضوابط مندرج در آیین‌نامه اجرایی این قانون انتخاب و جهت طی دوره درجه‌ داری وظیفه به مراکز آموزشی و فرهنگی اعزام دارند.

ماده ۴۸

مشمولان لیسانسیه و بالاتر پس از طی دوره مقدماتی نظامی و موفقیت در آزمایش‌ های آن، دارندگان دانش نامه دکترا به درجه ستوان یکمی و سایرین به درجه ستوان دومی وظیفه نائل خواهند شد.

تبصره ۱: در صورتی که مشمولان موضوع این ماده در آزمایش‌ های دوره مقدماتی نظامی مردود شوند و یا طبق نظر شورای مرکز آموزشی از لحاظ جسمی، مکتبی و اخلاقی صلاحیت لازم جهت نیل به درجه افسری را نداشته باشند برای طی دوره درجه‌ داری اعزام خواهند شد.

تبصره ۲: در صورتی که مشمولان موضوع این ماده در آزمایش‌ های دوره آموزشی افسری وظیفه مردود گردند یا از لحاظ مکتبی واخلاقی واجد صلاحیت نیل به مقام افسری بر حسب تشخیص شورای مرکز آموزشی مربوط نباشند بقیه خدمت دوره ضرورت را در یکی از درجات گروهبانی وظیفه انجام خواهند داد.

تبصره ۳: در صورتی که مشمولان موضوع این ماده در هریک از مراحل آموزشی به علل سیاسی و امنیتی واجد صلاحیت نیل به مقام افسری تشخیص داده نشوند، بقیه خدمت دوره ضرورت را مانند افراد وظیفه انجام خواهند داد.

ماده ۴۹

حقوق ماهانه افسران، درجه‌داران، دانشجویان و دانش‌آموزان و افراد وظیفه به شرح زیر خواهد بود:

الف) حقوق افسران وظیفه به میزان حقوق ثابت ماهانه سال اول افسران هم‌درجه کادر ثابت.

ب) حقوق درجه‌داران وظیفه:

۱- گروهبان سوم: ۱۱۵ واحد حقوقی

۲- گروهبان دوم: ۱۲۵واحد حقوقی

۳- گروهبان یکم: ۱۳۵ واحد حقوقی

ج) حقوق دانشجویان وظیفه در مدت آموزش مقدماتی و دانش‌آموزان وظیفه در مدت آموزش مقدماتی و تخصصی ۲۰۰۰ ریال.

د) حقوق دانشجویان وظیفه در مدت آموزش تخصصی ۲۵۰۰ ریال.

هـ) حقوق ماهانه افراد وظیفه به میزانی است که هر سال در بودجه وزارت دفاع پیش‌بینی می‌شود.

ماده ۵۰

افسران و درجه‌داران وظیفه در صورت اعزام به مأموریت یا انتقال یا خدمت در مناطق بد آب وهوا مشمول مقررات فوق‌العاده و مزایای مربوط به افسران و درجه‌داران کادر ثابت نسبت به حقوق آنان خواهند بود و در صورتی که در یگان‌ها و قسمت هایی که پرسنل کادر ثابت آنها از مزایای قانونی خاص استفاده می‌کنند، مشغول خدمت شوند در شرایط مشابه از مزایای مزبور نسبت به حقوق خویش استفاده خواهند کرد.

تبصره ۱: افسران و درجه‌ داران وظیفه‌ ای که در محل سکونت خود خدمت می‌نمایند، از مقررات مربوط به بدی آب و هوا، مذکور در این ماده استفاده نخواهند کرد.

تبصره ۲: سربازان وظیفه در غیر زمان جنگ یا بسیج عمومی به طور اجبار بیش از یکسال (نیمی از مدت خدمت) از خدمت خود را در نقاط بد آب و هوا خدمت نخواهند کرد.

تبصره ۳: طبقه‌زبندی مناطق از نظر آب و هوا طبق آیین‌ نامه‌ ای خواهد بود که به وسیله ستاد مشترک با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کل کشور تهیه و تصویب وزیر دفاع برسد.

تبصره ۴: به افسران و درجه‌داران وظیفه‌ای که بنا به تقاضای شخصی منتقل می‌شوند، هزینه سفر و فوق‌العاده انتقال تعلق نمی‌گیرد.

ماده ۵۱

به پرسنل وظیفه‌ای که در عملیات جنگی شرکت می‌نمایند، فوق‌العاده عملیاتی بر طبق ضوابطی که توسط وزارتین دفاع و سپاه پاسداران تهیه و به تصویب شورای عالی دفاع می‌رسد پرداخت خواهد شد.

ماده ۵۲

میزان مرخصی پرسنل وظیفه در مدت خدمت و نحوه استفاده از آن طبق مقررات مرخصی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ماده ۵۳

کسانی که در حین خدمت وظیفه عمومی در هر یک از دوره های ضرورت، احتیاط و ذخیره به سبب انجام وظیفه و شرکت در عملیات رزمی و یا قیود خدمتی شهید یا فوت یا معلول شوند از لحاظ میزان و نحوه پرداخت حقوق وظیفه و مستمری مشمول قوانین و مقررات مربوط به پرسنل کادر ثابت هم‌ درجه می‌باشند و حقوق وظیفه و مستمری آنان حسب مورد از بودجه وزارتخانه‌ ها یا سازمان‌ های مربوطه پرداخت می‌گردد.

تبصره ۱: در صورتی که مشمولین این ماده قبل از ورود به خدمت وظیفه عمومی از کارمندان دولت یا سازمان‌های تابع یا وابسته به دولت بوده و آخرین حقوق دریافتی آنان از سازمان مربوطه از میزان حقوقی که برابر این قانون به آنان تعلق می‌گیرد، بیشتر باشد حقوق وظیفه و مستمری وارث آنان براساس حقوق بیشتر پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲: کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون از بودجه وزارتخانه‌ ها یا سازمانی حقوق وظیفه یا مستمری دریافت می‌داشته‌اند حقوق آنان کماکان از همان محل پرداخت خواهد شد.

ماده ۵۴

پرسنل وظیفه‌ای که در حین خدمت وظیفه عمومی اسیر یا مفقودالاثر بشوند تا پایان اسارت یا تعیین تکلیف، عائله تحت تکفل آنان به ترتیب زیر حقوق دریافت خواهند نمود:

الف) در دوره ضرورت از حقوق مربوطه و پس از پایان دوره ضرورت از حقوق هم طبقه دوره احتیاط.

ب) در دوره ذخیره از حقوق یک درجه بالاتر هم طبقه احتیاط و ذخیره.

تبصره: شرایط لازم برای اسیر و مفقودالاثر شناخته‌شدن پرسنل در آیین‌ نامه اجرایی این قانون پیش‌بینی خواهد شد.

ماده ۵۵

دولت موظف است لایحه نحوه کمک به خانواده‌ های مشمولینی را که با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست می‌دهند تهیه و ظرف مدت ۶ ماه جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.