">رای ١٧٨٧ شماره ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری | دادگاه یار
رأی شماره 1787 هیأت عمومی

رای ١٧٨٧ شماره ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای ١٧٨٧ شماره ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبات شماره ٢٢٨١ـ شھر اسلامی شورای ۴/٨/١٣٩۴ـ ش/١٠۵٣٨/٩۴/۴ و ٢٧/٨/١٣٩۴ ـ ش/١١٧۶١/٩۴/۴، ١١/۶/١٣٨٠مشھد

٢٣/١١/١٣٩٧ ٩۶٠٠۶٧١ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٧٨٧ مورخ ١٣٩٧/٩/۶ با موضوع: «ابطال « مشھد شھر اسلامی شورای ۴/٨/١٣٩۴ ـ ش/١٠۵٣٨/٩۴/۴ و ٢٧/٨/١٣٩۴ ـ ش/١١٧۶١/٩۴/۴ ،١١/۶/١٣٨٠ ـ٢٢٨١ شماره مصوبات جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٩/۶

شماره دادنامه: ١٧٨٧

شماره پرونده: ۶٧١/٩۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ٢٢٨١ ـ ١٣٨٠/۶/١١ ،۴/٩۴/١١٧۶١/ش ـ ١٣٩۴/٨/٢٧ و ۴/٩۴/١٠۵٣٨/ش ـ ١٣٩۴/٨/۴ شورای اسلامی شھر مشھد

گردش کار: معاون حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری با قانون در سازمان مذکور به موجب شکایت نامه شماره ٨٣٢۵٠ ـ ١٣٩۶/۴/٢۵ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً حسب اختیار قانونی مصرح در تبصره (٢) بند (د) ماده (٢ ) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوبات شماره ٢٢٨١ـ بررسی سازمان این در مشھد شھر اسلامی شورای ۴/٨/١٣٩۴ ـ ش/١٠۵٣٨/٩۴/۴ و ٢٧/٨/١٣٩۴ ـ ش/١١٧۶١/٩۴/۴ ،١١/۶/١٣٨٠ شد که توجه حضرتعالی را به نتایج بررسیھا به شرح زیر معطوف می دارد:

الف: مصوبه سختی کار با کامپیوتر

شورای اسلامی شھر مشھد به موجب نامه شماره ٢٢٨١ـ ١٣٨٠/۶/١١ رئیس وقت شورا، با پرداخت ماھانه مبلغی به اپراتور کامپیوترھا و کسانی که حداقل سه ساعت کار مستقیم در روز با کامپیوتر دارند، موافقت نموده، در حالی که با ادامه رویه مذکور در شرایط فعلی تعدادی از مدیران و معاونان شھردار نیز از این مزایا بھره مند شدند و وجوھی تحت این عنوان به آنھا به صورت ماھانه مستند به مصوبه یاد شده شورای اسلامی شھر پرداخت می شود. صرف نظر از سختی یا عدم سختی کار با کامپیوتر که حسب مورد تابع قانون نظام ھماھنگی پرداخت، قانون کار و آیین نامه استخدامی است، لیکن بنا به تصریح ماده ۵٨ قانون شھرداری، (مقررات استخدامی کلیه کارکنان شھرداریھا و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آیین نامه ای است که توسط وزارت کشور تدوین و به تصویب ھیأت وزیران می رسد) و مستند به ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران، شورای اسلامی شھر مشھد وظیفه و اختیاری در خصوص تعیین حقوق و مزایای شاغلان در شھرداری نداشته و تصویب موضوع یاد شده خارج از حیطه اختیارات قانونی شورای اسلامی شھر مشھد صورت گرفته است. بنابراین مصوبه شماره ٢٢٨١ـ ١٣٨٠/۶/١١ شورای اسلامی شھر مشھد خارج از حدود و اختیارات آن شورا است.

ب ـ مصوبه تفاوت ھمترازی کارکنان شھرداری با مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری:

بر اساس لایحه مورخ ١٣٩۴/٨/۴ شھرداری مشھد، شورای اسلامی شھر مشھد طی مصوبه شماره ۴/٩۴/١١٧۶/ش ـ ١٣٩۴/٨/٢٧ تصویب نموده است تا تفاوت پرداختی کارکنان شھرداری و سازمانھای وابسته تا زمان تصویب آیین نامه اداری و استخدامی شھرداریھا شامل کلیه شاغلان رسمی، پیمانی، مستخدم موقت و انجام کار معین در چـارچوب نظام ھماھنگ پـرداخت معادل قـانون مدیریت خـدمات کشوری و از تاریخ ١٣٩۴/٧/١ از محل صرفه جویی در ھزینه ھای جاری به افراد مشمول پرداخت گردد. با توجه به اینکه در ماده ۵٨ قانون شھرداری مقررات استخدامی کلیه کارکنان شھرداریھا و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آیین نامه ای است که توسط وزارت کشور تدوین و به تصویب ھیأت وزیران می رسد و از طرف دیگر آیین نامه استخدامی مصوب ھیأت وزیران و قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت چارچوب و ضوابط پرداخت به کارکنان و قانون کار ضوابط پرداخت به کارگران را تعیین کرده، لذا شورا صلاحیت تصمیم گیری در این خصوص را نداشته و طبق ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران، ھیچ گونه اختیاری بابت تعیین حقوق و مزایای شاغلان در شھرداری را ندارد. بنا به مراتب مصوبه شماره ۴/٩۴/١١٧۶١/ش ـ ١٣٩۴/٨/٢٧ شورای اسلامی شھر مشھد خارج از حدود اختیارات و وظایف شوراھای اسلامی شھر می باشد.

ج ـ مصوبه تعیین و توزیع کارانه در شھرداری مشھد:

شورای اسلامی شھر مشھد در مصوبه شماره ۴/٩۴/١٠۵٣٨/ش ـ ١٣٩۴/٨/۴ ،آیین نامه تعیین و توزیع کارانه در شھرداری مشھد را به تصویب رسانده و در ماده (٢ ) (آیین نامه مذکور کلیه مستخدمان تعریف شده برابر ماده (٢ (آیین نامه استخدامی کارکنان شھرداریھا را مشمول دریافت کارانه تعیین نموده است، در حالی که در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران، اختیاری برای شوراھای اسلامی در تصویب مقررات استخدامی و تعیین و توزیع کارانه بین کارکنان شھرداریھا در نظر گرفته نشده است. از این رو مصوبه مزبور نیز خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شھر مشھد می باشد.

بنا به مراتب خواھشمند است دستور فرمایید موضوع در ھیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

مصوبه شماره ٢٢٨١ـ ١٣٨٠/۶/١١ شورای اسلامی شھر مشھد:

«جناب آقای مھندس نوروزی

شھردار محترم مشھد

سلام علیکم

احتراماً لایحه شماره ٢١/١۴٠٣٣ـ ١٣٨٠/۵/٢٣ در خصوص اجازه پرداخت سختی کار به کاربران کامپیوتر از ابتدای سال ١٣٨٠ در جلسه مورخ ١٣٨٠/۶/١٠ شورای اسلامی مطرح و به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

با توجه به بررسی موضوع و تأیید سختی کار کاربران کامپیوتر (اپراتور) و کسانی که حداقل سه ساعت کار مستقیم در روز را با کامپیوتر دارند موافقت می شود از ابتدای سال ١٣٨٠ با تأیید سازمان کامپیوتر و مسئول قسمت مربوطه تا سقف مبلغ ۶٠/٠٠٠ ریال از طریق مدیریت امور مالی پرداخت شود و اجازه داده می شود مبلغ مذکور بر اساس درصدر ضریب کارمندان دولت تا سقف ١۵ %در ھر سال افزایش یابد. مراتب جھت اطلاع و اقدام لازم اعلام می گردد. ـ نایب رئیس شورای اسلامی شھر»

مصوبه شماره ۴/٩۴/١١٧۶١/ش ـ ١٣٩۴/٨/٢٧ شورای اسلامی شھر مشھد:

«جناب آقای مرتضوی

شھردار محترم مشھد مقدس

موضوع: تعیین مبالغ پرداختی به کارکنان شھرداری متناسب با قانون مدیریت خدمات کشوری

سلام علیکم

با احترام لایحه شماره ٢١/١٣٣٧٩٠ـ ١٣٩۴/٨/٢ در ارتباط با تعیین مبالغ پرداختی به کارکنان شھرداری متناسب با قانون مدیریت خدمات کشوری در جلسه علنی مورخ ١٣٩۴/٨/٢۶ شورای اسلامی شھر مشھد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید:

ماده واحده: به شھرداری مشھد مقدس اجازه داده می شود به منظور ارتقای عدالت در پرداختھا، سطح معیشت و رفاه کارکنان شھرداری و سازمانھای وابسته، تا زمان تصویب آیین نامه اداری و استخدامی شھرداریھا، تفاوت پرداخت کارکنان دارای رابطه استخدامی با شھرداری مشھد مقدس شامل، رسمی، پیمانی، مستخدم موقت و انجام کار معین را در چارچوب نظام ھماھنگ پرداخت معادل قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین و از تاریخ ١٣٩۴/٧/١ این مبالغ را از محل صرفه جویی در ھزینه ھای جاری به افراد مشمول پرداخت نماید.

بدیھی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور لازم الاجراست. ـ رئیس شورای اسلامی شھر مشھد»

مصوبه شماره ۴/٩۴/١٠۵٣٨/ش ـ ١٣٩۴/٨/۴ شورای اسلامی شھر مشھد:

«جناب آقای مرتضوی

شھردار محترم مشھد مقدس

موضوع: آیین نامه تعیین و توزیع کارانه در شھرداری مشھد مقدس

سلام علیکم

با احترام لایحه شماره ٢١/١٢٨٨٢ـ ١٣٩۴/١/٣٠ و نامه شماره ٢١/١١٠٢٨١ـ ١٣٩۴/۶/٢۶ در ارتباط با آیین نامه تعیین و توزیع کارانه در شھرداری مشھد مقدس در جلسه ھای علنی مورخ ١٣٩۴/٧/٢١ و ١٣٩۴/٧/٢٨ شورای اسلامی شھر مشھد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده ١ـ اھداف

١ـ تقویت فرھنگی کار جھادی و قدردانی از کارکنان متعھد و تأثیر گذار

٢ـ افزایش انگیزه و بھره وری نیروی انسانی

٣ـ توزیع عادلانه متناسب با عملکرد فردی و سازمانی

۴ـ یکسان سازی و نظام مندسازی شیوه پرداخت کارانه در معاونتھا، مناطق و مؤسسات تابعه

ماده٢ـ مشمولان دریافت کارانه

کلیه مستخدمین تعریف شده برابر ماده ٢ آیین نامه استخدامی کارکنان شھرداری مصوب سال ١٣٨١ مشمول این دستورالعمل می باشند.

ماده٣ـ روش تعیین میزان کارانه

مجموع کارانه سالیانه قابل تخصیص در شھرداری به صورت زیر تعیین می گردد:

١ـ مبنای محاسبه کل کارانه، درآمدھای عمومی و واگذاری داراییھای سرمایه ای شھرداری می باشد. به عبارت دیگر درآمدھای ناشی از واگذاری داراییھای مالی (وام بانکی، مسکوک و فروش اوراق مشارکت) مشمول کارانه نمی شود.

٢ـ از مجموع درآمدھای عمومی تحقق یافته شھرداری میزان یک و یک دھم درصد به عنوان کارانه تعلق می گیرد.

٣ـ از مجموع درآمدھای تحقق یافته واگذاری داراییھای سرمایه ای میزان دو دھم درصد محاسبه گردیده و به رقم کارانه اضافه می شود.

تبصره: در صورت تحقق درآمد عمومی مازاد بر ١٠٠ درصد پیش بینی درآمدھای عمومی در بودجه سالیانه، ٣ درصد از درآمدھای مازاد به عنوان کارانه در نظر گرفته می شود.

۴ـ کارانه مزبور به صورت سه ماھه و تنھا معادل ضریب تحقق درآمدھای شھرداری قابل تخصیص می باشد.

تبصره: ٣٠ %از کارانه قابل تخصیص در سه ماھه چھارم تا زمان بررسی تفریغ بودجه سال مورد نظر قابل پرداخت نبوده و پرداخت آن مشروط به نظر شورا در مورد عملکرد بودجه ای سال مورد اشاره شھرداری می باشد.

ماده۴ـ روش توزیع کارانه

کل کارانه تعیین شده طی یک فرایند دو مرحله ای و در سطح واحدھا تعیین و بین کارکنان توزیع می گردد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر مشھد مقدس به موجب لایحه شماره ۵/٩۶/١٣۶٩٢/ش ـ ١٣٩۶/٨/١٣ توضیح داده است که:

«ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: درخواست استمھال برای دادخواست به کلاسه پرونده ۶٧١/٩۶

سلام علیکم
با احترام بازگشت به دادخواست سازمان بازرسی کل کشور موضوع پرونده شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠۵٢٣ مبنی بر درخواست ابطال  مصوبات  شماره ۴/٨/١٣٩۴ ـ ش/١٠۵٣٨/٩۴/۴ و ٢٧/٨/١٣٩۴ ـ ش/١/٩۴/۴ ١١٧۶ ،١١/۶/١٣٨٠ ـ٢٢٨١ به  استحضار  می رساند:ھمان گونه که در گزارش بازرس آمده است ایشان مأموریت بررسی پرداختھا، حقوق و مزایای مدیران و مقامات ارشد شھرداری را داشته اند،بنابراین ھمکاری و پاسخگویی کارکنان و مسئولان نیز در ھمین چارچوب بوده است و اگر قرار بود مزایای کارکنان و موارد مطرح شده بررسی گردد، یقیناً مستندات لازم ارائه می گردید.در عین حال با عنایت به اینکه مصوبه مورد اعتراض تمامی مراحل قانونی خود را طی کرده است و در حال اجرا می باشد و در شرایط کنونی که دوره پنجم شوراھای اسلامی به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده اند، اتخاذ تصمیم در خصوص معیشت کارکنان از حساسیتھای خاصی برخوردار است و نیازمند دقت مضاعفی است و از سویی برخی مستندات و اعلام نظرھای قانونی نیز وجود دارد که می تواند در شفاف سازی جایگاه مصوبه مؤثر باشد و از جھتی دیگر به دلیل قدیمی بودن مستندات مورد اشاره سازمان بازرسی،لذا در خصوص بقاء اصلاح و یا حتی ابطال آنھا و تطبیق با سایر قوانین و مقررات مرتبط از آن ھیأت عمومی درخواست سه ماه استمھال دارد. در عین حال تعامل با سازمان بازرسی و بھره مندی ھر چه بیشتر از نظرات ارزشمند آنان از اولویت اقدامات این شورا می باشد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٩/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه در ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران وظیفه ای در تصویب مقررات استخدامی و تعیین و توزیع کارانه بین کارکنان شھرداری برای شورای اسلامی شھر پیش بینی نشده است، تصویب مصوبات مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی