">رای شماره ١۵۶٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری | دادگاه یار
رأی شماره 1568 هیأت عمومی

رای شماره ١۵۶٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ١۵۶٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبات جلسه شماره ۴٧٧ شورای مصوب ١۴/١٠/١٣٩٠ ـ ٧٢٠٣/٩٠ شماره مصوبه و ٢٨/١٠/١٣٩١ ـ۴٧٨ و ٢۶/١٠/١٣٩١ ـ اسلامی شھر کرج در خصوص عوارض کسری پارکینگ

١٣٩٧/ ٩۶/١۴٧۶/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۵۶٨ مورخ ١٣٩٧/٧/١٠ با موضوع:

«ابطال مصوبات جلسه شماره ۴٧٧ ـ ١٣٩١/١٠/٢۶ و ۴٧٨ـ ١٣٩١/١٠/٢٨ و مصوبه شماره ٩٠/٧٢٠٣ ـ ١٣٩٠/١٠/١۴ مصوب شورای اسلامی شھر کرج در خصوص عوارض کسری پارکینگ» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٧/١٠

شماره دادنامه: ١۵۶٨

شماره پرونده: ١۴٧۶/٩۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات ۴٧٧ و ۴٧٨ جلسات رسمی ٢۶ و ١٣٩١/١٠/٢٧ و مصوبه شماره ٩٠/٧٢٠٣ ـ ١٣٩٠/١٠/١۴ مصوب شورای اسلامی شھر کرج در خصوص تعیین و وصول عوارض کسر پارکینگ

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ٢٠٨٢۶٠ ـ ١٣٩۶/٩/٢٧ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند شورای اسلامی شھر کرج طی مصوبات ۴٧٧ و ۴٧٨ ـ ٢۶ و ١٣٩١/١٠/٢٧ تحت عنوان تعیین و وصول عوارض کسر پارکینگ، مبادرت به وضع عوارض برای کسر پارکینگ به شرح ذیل نموده است.

ردیف طرح عوارض تعرفه

١ عوارض کسری پارکینگ تجاری در پھنه الف به ازای ھر مترمربع p ۶٠

٢ عوارض کسری پارکینگ اداری در پھنه الف به ازای ھر مترمربع p ۶٠

٣ عوارض کسری پارکینگ مسکونی در پھنه الف به ازای ھر مترمربع p ۶٠

۴ عوارض کسری پارکینگ صنعتی به ازای ھر مترمربع p ۵٠

۵ عوارض کسری پارکینگ تجاری، اداری، مسکونی در پھنه ب به ازای ھر مترمربع p ۵۵

۶ عوارض کسری پارکینگ تجاری، اداری، مسکونی در پھنه ج و د به ازای ھر مترمربع p ۵٠

٧ عوارض کسری پارکینگ مسکونی در بافتھای فرسوده به ازای ھر مترمربع p ۴٠

٨ عوارض کسری پارکینگ به غیراز تجاری، صنعتی، مسکونی، اداری به ازای ھر مترمربع p ۴۵

تبصره١ :کسری ھر واحد پارکینگ برای واحد مسکونی و خدماتی غیرانتفاعی حداقل ۵٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال.

تبصره٢ :کسری ھر واحد پارکینگ برای واحد تجاری، اداری و صنعتی حداقل ١٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال.»

تبصره٣ :اماکن مقدس، مساجد و خیریه ھای ثبت شده مشمول عوارض کسری پارکینگ نمی شوند.

تبصره۴ :اماکن مسکونی تا قبل از ١٣٧٩/٢/٧ احداث شده اند مشمول عوارض کسری پارکینگ نمی باشند.

به علاوه در مصوبه شماره ٩٠/٧٢٠٣ ـ ١٣٩٠/١٠/١۴ شورای اسلامی شھر کرج عوارضی را برای کسری پارکینگ سایر کاربریھا تعیین نموده است:

ردیف شرح عوارض بنای مفید تعرفه عوارض

٢ کسری پارکینگ بھداشتی و درمانی و ورزشی p ١٠٠

٨ کسری پارکینگ تجاری سرای سالمندان p ٢٠٠

٩ کسری پارکینگ سرای سالمندان p ١٠٠

١١ کسری پارکینگ آموزشگاھھای خصوصی p ٢٠٠

در حالی که اولاً: قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری اصلاحی سال ١٣۵٨ تعیین تکلیف نموده است.

ثانیاً: در بند «و» رأی شماره ١۴٨١ ،١۴٨٠ ،١۴٧٧ ،١۴٧٨ و ١۴٧٩ ـ ١٣٨۶/١٢/١٢ و ھمچنین در رأی شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١١/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تأمین آن ابطال شده است.

بنا به مراتب مصوبه جلسه ۴٧٧ و ۴٧٨ شورای اسلامی شھر کرج به تاریخ ٢۶ و ١٣٩١/١٠/٢٧ و ھمچنین مصوبه شماره ٩٠/٧٠٢٣ ـ ١٣٩٠/١٠/١۴ شورای مذکور مغایر با بند ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا خواھشمند است دستور فرمایید موضوع خارج از نوبت وفق تبصره ٢ بند «د» ماده ٢ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح تا نسبت به ابطال مصوبات یاد شده اتخاذ تصمیم به عمل آید. موجب امتنان است دستور فرمایید از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»

به علت وجود متن مصوبات در گردش کار از تکرار آن در متن دادنامه خودداری می شود.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر کرج به موجب لایحه شماره ١۵٢/م/١٢٣۶ ـ ١٣٩٧/٣/٢٩ توضیح داده است که:

«مدیریت محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، عطف به نامه مورخ ١٣٩۶/١١/١٧ موضوع کلاسه پرونده ٩۶٠١۴٧۶ به استحضار می رساند سابقاً مصوبه این شورا راجع به «وضع عوارض کسری پارکینگ مصوب سال ١٣٩۴ «به موجب دادنامه شماره ۵٧٣ ـ ١٣٩۶/٧/١۴ ھیأت عمومی دیوان ابطال و متعاقب ابلاغ دادنامه مزبور مراتب لزوم اجراء مفاد دادنامه و حذف مصوبه منقوض از لیست عوارض تصویبی نیز به شھرداری ابلاغ گردیده است.با عنایت به اینکه مصوبه معترض عنه مربوط به سال ١٣٩١ می باشد که با صدور دادنامه فوق الذکر عملاً نقض گردیده و قابل استناد نمی باشد لذا اقدام خاصی از ناحیه این شورا نسبت به شکواییه تقدیمی سازمان بازرسی کل کشور متصور نمی باشد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٧/١٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبات جلسه شماره ۴٧٧ ـ ١٣٩١/١٠/٢۶ و ۴٧٨ ـ ١٣٩١/١٠/٢٨ شورای اسلامی شھر کرج و مصوبه شماره ٩٠/٧٢٠٣ ـ ١٣٩٠/١٠/١۴ شورای مذکور مبنی بر وضع عوارض کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شھر کرج به دلایل مندرج در رأی شماره ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١٣٩٢/٢/١۶ و رأی شماره ۵٧٣ـ ١٣٩۶/۶/١٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی