">رای شماره ١٧٩٣ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری | دادگاه یار

رای شماره ١٧٩٣ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ١٧٩٣ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

١٣٩٧/١١/١۶ ٩٧٠٢٧٣۵ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٧٩٣ مورخ١١/٩/١٣٩٧ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ۶/٩/١٣٩٧ شماره دادنامه: ١٧٩٣ شماره پرونده : ٩٧/٢٧٣۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : خانم رقیه صمدزاده

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : تعدادی از کارکنان سازمان ھواپیمایی کشوری به موجب دادخواستھایی با استناد به بند ٢

بخشنامه شماره ۴٨۴٨/١٠٠ ـ ٢٠/١/١٣٨۶ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، الزام سازمان ھواپیمایی کشوری به پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزایای کارکنان قرارداد مشخص را از دیوان عدالت اداری تقاضا کردند. بخشنامه مذکور به منظور تعیین تکلیف نیروھای شاغل در سال ١٣٨۶ صادر شده و در بند ٢ آن تصریح شده است که «حق الزحمه افراد موضوع این بخشنامه در چارچوب قرارداد پیوست کمتر از حداقل حقوق کارکنان پیمانی ھم سطح از لحاظ مدرک تحصیلی نخواھد بود». شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت مطرح شده آرائی صادر کردند که نسبت به آنھا اعلام تعارض شده است.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۵٠ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ھای شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩۵٧۵٠١٨٢٩، ٩۴٠٩٩٨٠٩۵٧۵٠١٣٢٧ ،٩۴٠٩٩٨٠٩۵٧۵٠١٧٢٠ و ٩۴٠٩٩٨٠٩۵٧۵٠٠٩۴١ با موضوع دادخواست آقایـان کاظم شجـاعی شال، رضـا بابایی، محمد پـادار و خانم سیمین دخت ھمتی به طرفیت شرکت فـرودگاھھای کشـور و بـه خواستـه الـزام بـه پرداخت مابه التفاوت حقـوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار مشخص در مقایسه بـا کارکنان پیمانـی از سـال ١٣٨۶ تـا زمان صدور رأی به موجب دادنامه ھای شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵٧۵٠٣٢١١ـ و ١٣٩۴/١٠/٢٣ ـ٩۴٠٩٩٧٠٩۵٧۵٠٣٢٢٧ ،١٣٩۴/١٠/٢١ ـ ٩۴٠٩٩٧٠٩۵٧۵٠٣١٧۶ ،١٣٩۴/١٠/٢٣-  ٩۴٠٩٩٧٠٩۵٧۵٠٣١٧٨ ـ ٢١/١٠/١٣٩۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

بند دوم بخشنامه شماره ۴٨۴٨/١٠٠ ـ ٢٠/١/١٣٨۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آشکارا بیان می دارد که حق الزحمه افرادی که به صورت قراردادی مشغول خدمت ھستند، نبایستی کمتر از حداقل حقوق کارکنان پیمانی ھم سطح از لحاظ مدرک تحصیلی باشد. از تاریخ صدور این بخشنامه، خوانده به وظیفه قانونی خویش عمل نکرده است که دلیل آن شکایت افراد دارای شرایط و مفاد نامه شماره ١٢۵٢٠۵ ـ ٢/١٢/١٣٩٣ مدیرکل آموزش و توسعه نیروی انسانی شرکت فرودگاھھای کشور به معاون توسعه مدیریت و منابع آن شرکت می باشد که در آن اشاره شده است، اجرای مفاد بخشنامه تاکنون (تاریخ صدور نامه) محقق نشده است و به نوعی درخواست صدور دستور اجرای آن را نموده است. بنابراین دلایل نشان می دھد که بخشنامه یاد شده که از مقام صلاحیت دار صادر شده و تاکنون نیز دلیلی بر نقض یا ابطال آن ارائه نشده است، درباره شاکی اعمال نگردیده است و به ھمین جھت مستند به مواد ١٠ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعبه با احراز شرایط قانونی حکم به ورود شکایت در حد اعمال بخشنامه یاد شده در حق شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. در اثر تجدیدنظرخواھی از آراء شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵٧۵٠٣١٧٨ ـ ٢١/١٠/١٣٩۴ ،٩۴٠٩٩٧٠٩۵٧۵٠٣٢٢٧ـ ٢٣/١٠/١٣٩۴ و ٩۴٠٩٩٧٠٩۵٧۵٠٣١٧۶ ـ ٢١/١٠/١٣٩۴ ،شعبه ١۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب و ١٣٩۵/١٠/٢۶ ـ٩۵٠٩٩٧٠٩۵۶۴٠١٧۶٧ و ١٣٩۵/٧/١٠ ـ٩۵٠٩٩٧٠٩۵۶۴٠٠٩٩٧ شماره ھای دادنامه ٩۵٠٩٩٧٠٩۵۶۴٠٠٩٧٨ ـ ٧/٧/١٣٩۵ ،ضمن رد تجدیدنظرخواھی آرای مذکور را تأیید کرده است.

ب: شعبه ١٠ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠١٠٠٠٨٣٢ با موضوع دادخواست خانم رقیه صمدزاده به طرفیت شرکت فرودگاھھای کشور ـ معاونت توسعه منابع انسانی نھاد ریاست جمھوری و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایا بر اساس آیین نامه استخدام پیمانی و اصلاحات بعدی به موجب دادنامه شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩٠١٠٠١۶٣٠ ـ ١/١٢/١٣٩۵ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

بند دوم بخشنامه شماره ۴٨۴٨/١٠٠ ـ ٢٠/١/١٣٨۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آشکارا بیان می دارد که حق الزحمه افرادی که به صورت قراردادی مشغول خدمت ھستند، نبایستی کمتر از حداقل حقوق کارکنان پیمانی ھم سطح از لحاظ مدرک تحصیلی باشد. از تاریخ صدور این بخشنامه، خوانده به وظیفه قانونی خویش عمل نکرده است که دلیل آن شکایت افراد دارای شرایط و مفاد نامه شماره ١٢۵٢٠۵ ـ ٢/١٢/١٣٩٣ مدیرکل آموزش و توسعه نیروی انسانی شرکت فرودگاھھای کشور به معاون توسعه مدیریت و منابع آن شرکت می باشد که در آن اشاره شده است، اجرای مفاد بخشنامه تاکنون (تاریخ صدور نامه) محقق نشده است و به نوعی درخواست صدور دستور اجرای آن را نموده است. بنابراین دلایل نشان می دھد که بخشنامه یاد شده که از مقام صلاحیت دار صادر شده و تاکنون نیز دلیلی بر نقض یا ابطال آن ارائه نشده است، درباره شاکی اعـمال نگردیده است و به ھمین جھت مستند به مواد ١٠ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعبه با احراز شرایط قانونی حکم به ورود شکایت در حد اعمال بخشنامه یاد شده در حق شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره وفق قانون دیوان ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. در اثر تجدیدنظرخواھی از رأی مذکور، شعبه ١٠ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩۵۶٠٠٠٣٧٣ـ ١۵/١٠/١٣٨٧ چنین رأی صادر کرده است: صرفنظر از اینکه بخشنامه مورد استناد تجدیدنظرخوانده موافق موازین قانونی صادر شده یا خیر چون حکم مصرح در صدر بخشنامه ذکر شده به شماره ۴٨۴٨/١٠٠ ـ ٢٠/١/١٣٨۶ موضوع تصویب نامه شماره ٨۴۵١۵/ ت٣۴۶١٣ھـ ـ ١۵/١٢/١٣٨۴ ھیأت وزیران مبنی بر تعیین تکلیف نیروھای شاغل صرفاً ناظر بر سال ١٣٨۶ بوده و از این حکم تسری آن به سالھای بعد از ١٣٨۶ استنباط نمی گردد مضافاً تخصیص و پرداخت ھرگونه وجه خارج از مقررات فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨۶ به صراحت بند «ح» ماده ۵٠ قانون برنامه پنجساله توسعه جمھوری اسلامی ایران ممنوع اعلام شده است و برابر ماده ٧۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین و سایر حقوق بگیران دستگاھھای اجرایی ھر ساله پس از پیشنھاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با تصویب ھیأت وزیران خواھد بود، بنابراین اعتراض تجدیدنظر خواه نسبت به سالھای بعد از ١٣٨۶ وارد و نسبت به سال ١٣٨۶ غیروارد تشخیص می گردد . با این وصف با استناد به ماده ٧١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ دادنامه معترض عنه را نسبت به سالھای بعد از ٨۶ نقض و حکم به رد شکایت تجدیدنظرخوانده و نسبت به سال ١٣٨۶ ضمن تأیید دادنامه قرار رد تجدیدنظرخواھی صادر می گردد. این رأی قطعی است. ھیأت عمومی دیوان عـدالت اداری در تاریخ ۶/٩/١٣٩٧ با حـضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً : نظر به اینکه آراء شعبه ۵٠ بدوی دیوان عدالت اداری که در شعبه ١۴ تجدیدنظر عیناً تأیید شده برخورداری از حکم بند ٢ بخشنامه شماره ۴٨۴٨/١٠٠ ـ ٢٠/١/١٣٨۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای سالھای ١٣٨۶ و به بعد مورد حکم قرار گرفته ولی شعبه ١٠ تجدیدنظر در رأی شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩۵۶٠٠٠٣٧٣ـ ١۵/١٠/١٣٨٧ مفاد بند ٢ بخشنامه مذکور را فقط برای سال ١٣٨۶ قابل اعمال و اجرا دانسته در این حد تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً : به تصریح صدر بخشنامه شماره ۴٨۴٨/١٠٠ ـ ٢٠/١/١٣٨۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بخشنامه ناظر به تعیین تکلیف نیروھای شاغل موضوع تصویب نامه شماره ٨۴۵١۵/ت٣۴۶١٣ھـ ـ ١۵/٢/١٣٨۴ ھیأت وزیران، صرفاً در سال ١٣٨۶ است و حکومتی نسبت به سالھای پس از آن ندارد، بنابراین دادنامه شماره ٣٧٣ـ ١٢/٢/١٣٩۶ شعبه دھم تجدیدنظر که قائل به تفکیک شده و بند ٢ بخشنامه موصوف را صرفاً در سال ١٣٨۶ قابل اجراء تشخیص داده و نسبت به سالھای پس از سال ١٣٨۶ حکم به رد شکایت صادر کرده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی