">رای شماره ١٠۵٣ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری | دادگاه یار

رای شماره ١٠۵٣ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ١٠۵٣ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: پرداخت حق الجلسه طبق مصوبات شماره ١٨٩٣ ـ ١٣٩٧/١/٢١،ـ ۴۶۴٨/٩٣ ،١٩/٧/١٣٩٣ ـ ٢١٩٨/٩٣ ،٣٠/٣/١٣٩٣ ـ ١٨٨٢/٩٣ ،٢٣/١١/١٣٩٢ ـ ٢١۵۶/٩٢ ،١١/٨/١٣٩٢ ـ ١٧٠٢/٩٢ ،١٣٩٣/١٢/٣ ،٩۴/١٩٢٣ـ ١٣٩۴/۵/٢٢ مغایر قانون است و ابطال می شود

١٣٩٨/۶/٢۴ ٩٧٠٢۵٩٠ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران  یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٠۵٣ مورخ ۵/۶/١٣٩٨ با موضوع: «پرداخت حق الجلسه طبق مصوبات شماره ١٨٩٣ ـ ٢١/١/١٣٩٧ ،٩٢/١٧٠٢ ـ ـ ٩٣/۴۶۴٨ ،١٣٩٣/٧/١٩ ـ ٢١٩٨/٩٣ ،١٣٩٣/٣/٣٠ ـ ١٨٨٢/٩٣ ،١٣٩٢/١١/٢٣ ـ ٩٢/٢١۵۶ ،١٣٩٢/٨/١١ ٣/١٢/١٣٩٣ ،٩۴/١٩٢٣ ـ ٢٢/۵/١٣٩۴ مغایر قانون است و ابطال می شود » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ۵/۶/١٣٩٨ شماره دادنامه: ١٠۵٣ شماره پرونده: ٩٧/٢۵٩٠

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ١٨٩٣ ـ ٢١/١/١٣٩٧ ،٩٢/١٧٠٢ ـ ١١/٨/١٣٩٢، ،١٣٩٣/١٢/٣ ـ ٣۶۴٨/٩٣ ،١٣٩٣/٧/١٩ ـ ٢١٩٨/٩٣ ،١٣٩٣/٣/٣٠ ـ ١٨٨٢/٩٣ ،١٣٩٢/١١/٢٣ ـ ٩٢/٢١۵۶ ٩۴/١٩٢٣ ـ ٢٢/۵/١٣٩۴ شورای اسلامی شھر مبارکه

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ١۶۴٧٠١ ـ ٢۵/٧/١٣٩٧ اعلام کرده است که:

«حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً مصوبات شورای اسلامی شھر مبارکه از جھت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات این سازمان مطرح که نتیجه آن به شرح زیر جھت استحضار اعلام می شود: شورای اسلامی شھر مبارکه طی سنوات گذشته به شرح جدول ذیل اقدام به تعیین حق الجلسه یا حق الزحمه اعضا کمیته ھا و کمیسیونھای قانونی و غیرقانونی به صورت ثابت ماھانه نموده است.

مصوبات شورای اسلامی شھر مبارکه مبنای پرداخت حق الجلسات طی سنوات گذشته ردیف شماره و تاریخ مصوبه موضوع استناد شورا به قانون ١ ـ ١٧٠٢/٩٢ -١٣٩٢/٨/١١ افزایش حق الجلسه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک ماده صد قانون شھرداری به ازای ھر پرونده منتھی به رای به مبلغ ٠٠٠/١۵٠ ریال تا سقف ماھانه مبلغ ٠٠٠/۵٠٠/۴ ریال به حق الجسله اعضای کمیسیون تبصره ده ماده صد و ماده ٧٧ قانون شھرداری به ازای ھر پرونده منتھی به صدور رای قطعی مبلغ ٠٠٠/١۵٠ ھزار ریال تا سقف ماھانه ٠٠٠/۵٠٠/٢ ریال بندھای ٨ ،١٢ماده ٧١ قانون شوراھا ٢ ـ ٣١۵۶/٩٢ -١٣٩٢/١١/٢٣ تعیین حق الجلسه اعضاء کمیته توافقات و پیشنھادات پرداخت مبلغ ٠٠٠/۴٠٠ ریال به منظور ھر جلسه ردیف شماره و  تاریخ مصوبهموضوع استناد  شورا به قانون ٣ ـ ١٨٨٢/٩٣ ١٣٩٣/٣/٣٠ پرداخت حق الجلسات کمیسیون ھای قانونی به شرح ذیل:

١ـکمیسیون معاملات متوسط موضوع ماده ٣ آیین نامه مالی شھرداری ھا ماھانه مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/٢ ریال

٢ـ کمیسیون عالی معاملات موضوع ماده ۶ آیین نامه مالی شھرداری ھا ماھانه ریال ٣/۵٠٠/٠٠٠ مبلغ

٣ـ کمیسیون تحویل معاملات عمده موضوع ماده ١١ آیین نامه مالی شھرداری ماھانه مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/٢ ریال بند ٣٠
الحاقی ماده ٧١ قانون شوراھا ۴ ـ ٢١٩٨/٩٣ پرداخت مبلغ ٠٠٠/۵٠٠ ریال در قبال ھر جلسه کمیسیون عالی معاملات ١٩/٧/١٣٩٣ بند ٣٠ ماده ٧١ قانون  شوراھا ٣۶۴٨/٩٣ ۵ ١٣٩٣/١٢/٣ افزایش حق الجلسه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک و ده ماده صد قانون شھرداری به مبلغ ٠٠٠/٢۵٠ ریال به ازای ھر پرونده منتھی به صدور رای بند ٣٠ الحاقی ماده ٧١

قانون شوراھا ۶ -١٩٢٣/٩۴ -١٣٩۴/۵/٢٢

١ـ حق الجلسات اعضای کمیسیون بند ٢٠ ماده ۵۵ قانون شھرداری ھا از قرار ھر جلسه ٠٠٠/١٠٠/١ ریال (ھر نود دقیقه یک جلسه محسوب می گردد)

٢ـحق الزحمه اعضای ھیأت عالی سرمایه گذاری (موضوع تبصره ٣ ماده ٨ شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت شھرداری ھا) به ازای ھر نفر ماھیانه ریال ٢/٠٠٠/٠٠٠

٣ـحق الزحمه اعضای کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداریھا به ازای ھر نفر ریال ٣/٠٠٠/٠٠٠ ماھیانه

۴ـ حق الزحمه اعضای کارگروه سرمایه گذاری و مشارکت شھرداری ھا و اعضای کارگروه درآمد به ازای ھر جلسه ٠٠٠/٠٠٠/١ ریال (ھر نود دقیقه یک جلسه محسوب می گردد) بندھای ١٢-١۴ ،،٨ ماده ٧١ قانون شوراھا ٧ -١٨٩٣ ـ١٣٩٧/١/٢١

١ـ حق الجلسات کمیسیون بند ٢٠ ماده ۵۵ قانون شھرداری، کمیسیون معاملات (عالی و متوسط) و کمیسیون تحویل (عمده متوسط) ھیأت کارشناسی سرمایه گذاری از قرار ھر جلسه ٠٠٠/٠٠٠/٢ ریال (ھر جلسه حداکثر نود دقیقه و مازاد بر نود دقیقه یک جلسه محسوب می گردد.

٢ـ حق الجلسات کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده صد شھرداری به ازای ھر پرونده منجر به رأی ٠٠٠/۵٠٠ ریال

٣ـ حق الزحمه اعضای کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداریھا و ھیأت عالی سرمایه گذاری به ازای ھر نفر ماھیانه ٠٠٠/٠٠٠/۵ ریال

۴ـ ھزینه دبیر کمیسیونھا ۵٠ درصد مصوب اعضای کمیسیون بندھای ٨، ١۴ و ١٢ ماده ٨٠ قانون شوراھا در حالی که: ١ـ مستند به ماده ٣۶ آیین نامه استخدامی کارکنان شھرداریھای کشور ھرگونه مصوبه، دستورالعمل، بخشنامه، آیین نامه، مقررات و سایر تسھیلات که برای کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت تصویب یا در نظر گرفته شود یا می شود، در مورد کارکنان شھرداریھای سراسر کشور و سازمانھای وابسته به تأمین اعتبار لازم در بودجه شھرداریھا به اجرا در می آید که در این فقره، شھرداریھای سراسر کشور قادر خواھند بود از مفاد آیین نامه ھای تصویب شده کارکنان دولت مرتبط با پرداخت (حق جلسه) استفاده نمایند. مطابق اصلاحیه ماده ٢٨ آیین نامه اجرایی قسمتی از تبصره ٢ ماده ۴٣ قانون استخدام کشوری، میزان حق حضور در جلسه برای کارکنان دولت برای ھر جلسه ٢ ساعته حداکثر به میزان یک بیستم حقوق و فوق العاده شغل مستخدم تعیین گردیده که مفاد این ماده قابلیت بھره برداری برای کلیه شھرداریھای سراسر کشور را دارد.

٢ـ تصویب پرداخت (حق الزحمه، حق حضور یا حق الجلسه) به اعضای کمیسیونھای مصرح در قانون شھرداری از صلاحیت شورای اسلامی شھرھا مصرح در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی آن خارج می باشد.

٣ـ در مورد مشابه ھیأت عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره ٢۵ ـ ١۵/١/١٣٩۶ مصوبه شورای اسلامی شھر محمدشھر مبنی بر پرداخت حق الجلسات به اعضای کمیسیونھای ماده صد (بدوی و تجدیدنظر) و ماده ٧٧ و معاملات شھرداری و بند ٢٠ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا را به صورت ثابت و ماھیانه خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شھر تشخیص و ابطال کرده است. ،١٣٩٣/٣/٣٠ ـ ١٨٨٢/٩٣ ،١٣٩٢/١١/٢٣ ـ ٩٢/٢١۵۶ ،١٣٩٢/٨/١١ ـ ١٧٠٢/٩٢ شماره مصوبات مراتب به بنا شورای ١٣٩٧/١/٢١ ـ ١٨٩٣ و ١٣٩۴/۵/٢٢ ـ ١٩٢٣/٩۴ ،١٣٩٣/١٢/٣ ـ ٣۶۴٨/٩٣ ،١٣٩٣/٧/١٩ ـ ٢١٩٨/٩٣ اسلامی شھر مبارکه خارج از حدود اختیارات شورای مذکور (مصرح در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران) بوده و ابطال آن مورد تقاضا می باشد.» متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) مصوبه شماره ١٨٩٣ ـ ٢١/١/١٣٩٧ شورای اسلامی شھر مبارکه:

«به شھردار محترم مبارکه

از شورای اسلامی شھر مبارکه

موضوع: صدور مجوز حق الجلسات کمیسیون ھای قانونی شھرداری با سلام پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) نامه شماره ١۶١٣٢/٩۶ ـ١٣/١٢/١٣٩۶ آن شھرداری در خصوص پیشنھاد حق الجلسه اعضای کمیسیونھای قانونی شھرداری از ابتدای سال ١٣٩۶ به شرح ذیل:

١ـ حق الجلسات اعضای کمیسیون بند ٢٠ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا، کمیسیون معاملات (عالی و متوسط) و کمیسیون تحویل (عمده و متوسط) ھیأت کارشناسی سرمایه گذاری از قرار ھر جلسه ٠٠٠/٠٠٠/۴ ریال (ھر جلسه حداکثر نود دقیقه و مازاد بر نود دقیقه یک جلسه محسوب می گردد)

٢ـ حق الجلسات کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده صد شھرداری به ازای ھر پرونده منجر به رأی ٠٠٠/۵٠٠ ریال

٣ـ حق الزحمه اعضای کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداریھا و ھیأت عالی سرمایه گذاری به ازای ھر نفر ریال ۵/٠٠٠/٠٠٠ ماھیانه

۴ـ ھزینه دبیر کمیسیون ھا ۵٠ درصد مصوب اعضای کمیسیون در جلسه مورخ ٢۶/١٢/١٣٩۶ شورا مطرح و به استناد بندھای ٨ ،١٢ ،١۴ ماده ٨٠ قانون شوراھا به تصویب رسید و با عنایت به نامه شماره ٢٣٣/١/٢٠۵۵ ـ ٢٠/١/١٣٩٧ سرپرست فرمانداری پرداخت حق الجلسه فقط برای اعضای اصلی کمیسیونھایی که در قانون نام برده شده بلامانع می باشد.»

ب) مصوبه شماره ٩٢/١٧٠٢ ـ ١١/٨/١٣٩٢ شورای اسلامی شھر مبارکه:

«به: شھردار محترم مبارکه

از: شورای اسلامی شھر مبارکه

موضوع: افزایش میزان حق الجلسات

با سلام

احتراماً عطف به نامه شماره ١۵٠٨٢/٩٢ ـ ۴/٨/١٣٩٢ به استحضار می رساند موضوع پیشنھاد افزایش حق الجلسه اعضای کمیسیون تبصره ١ ماده ١٠٠ قانون شھرداری به ازای ھر پرونده منتھی به رأی مبلغ یکصد و پنجاه ھزار ریال تا سقف ماھانه مبلغ چھارمیلیون و پانصد ھزار ریال و حق الجلسه اعضای کمیسیون تبصره ١٠ ماده ١٠٠ و ماده ٧٧ قانون شھرداری به ازای ھر پرونده منتھی به صدور رأی قطعی مبلغ یکصد و پنجاه ھزار ریال تا سقف ماھانه دو میلیون و پانصد ھزار ریال در جلسه مورخ ٨/٨/١٣٩٢ این شورا مطرح و به استناد بند ٨ و ١٢ ذیل ماده ٧١ قانون شوراھا و بند ٣ صورتجلسه مذکور به تصویب رسید.»

ج) مصوبه شماره ٢١۵۶/٩٢ ـ ٢٣/١١/١٣٩٢ شورای اسلامی شھر مبارکه:

«به: شھردار محترم مبارکه

از: شورای اسلامی شھر مبارکه

موضوع: صدور مجوز

احتراماً عطف به نامه شماره ٢٠١۵٩/٩٣ ـ ٢۴/١٠/١٣٩٢ به استحضار می رساند موضوع پرداخت حق الجلسه اعضاء کمیته توافقات و پیشنھاد پرداخت مبلغ ٠٠٠/۴٠٠ ریال به منظور ھر جلسه، در جلسه مورخ ٢١/١١/١٣٩٢ این شورا مطرح و به استناد بند ١ صورتجلسه مذکور به تصویب رسید.»

د) مصوبه شماره ٩٣/١٨٨٢ ـ ٣٠/٣/١٣٩٣ شورای اسلامی شھر مبارکه:

«به: شھردار محترم مبارکه

از: شورای اسلامی شھر مبارکه

موضوع: حق الجلسات کمیسیونھا

نامه شماره ٨٧٢٨/٩٣ ـ ٢٢/۴/١٣٩٣ آن شھرداری در خصوص پرداخت حق الجلسات کمیسیونھای قانونی به شرح ذیل:

١ـ کمیسیون معاملات متوسط موضوع ماده ٣ قانون آیین نامه مالی شھرداریھا ماھانه مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/٢ ریال

٢ـ کمیسیون عالی معاملات موضوع ماده ۶ قانون آیین نامه مالی شھرداریھا ماھانه مبلغ ٠٠٠/۵٠٠/٣ ریال

٣ـ کمیسیون تحویل معاملات عمده موضوع ماده ١١ قانون آیین نامه مالی شھرداریھا ماھانه مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/٢

ریال مطرح و به استناد بند ٣٠ الحاقی ماده ٧١ قانون شوراھا و بند ١ صورتجلسه موضوع ٢٩/۴/١٣٩٣ مشروط به تشکیل جلسات و پرداخت حق الجلسه به اعضای اصلی کمیسیونھا موافقت گردید.»

ھـ) مصوبه شماره ٩٣/٢١٩٨ ـ ١٩/٧/١٣٩٣ شورای اسلامی شھر مبارکه:

«به: شھردار محترم مبارکه

از: شورای اسلامی شھر مبارکه

موضوع: صدور مجوز

نامه شماره ١٢١١٣/٩٣ ـ ٨/۶/١٣٩٣ آن شھرداری در خصوص پیشنھاد پرداخت مبلغ ٠٠٠/۵٠٠ ریال در قبال ھر جلسه کمیسیون عالی معاملات، مطرح و به استناد بند ٣٠ الحاقی ماده ٧١ قانون شوراھا و بند ٨ صورتجلسه مورخ ٩/۶/١٣٩٣ این شورا به تصویب رسید.»

و) مصوبه شماره ٩٣/٣۶۴٨ ـ ٣/١٢/١٣٩٣ شورای اسلامی شھر مبارکه:

«به: شھردار محترم مبارکه

از: شورای اسلامی شھر مبارکه

موضوع: صدور مجوز

نامه شماره ٢۵١۵١/٩٣ ـ ٢٩/١١/١٣٩٣ آن شھرداری در خصوص پیشنھاد افزایش حق الجلسه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک و ده ماده صد قانون شھرداری به مبلغ ٠٠٠/٢۵٠ ریال به ازای ھر پرونده منتھی به صدور رأی از محل ردیف خدمات اداری، خدمات قراردادی (ردیف:٢٠۵١٠ (مطرح و به استناد بند ٣٠ الحاقی ذیل ماده ٧١ قانون شوراھا و بند ۶ صورتجلسه مورخ ٢/١٢/١٣٩٣ این شورا با عنایت به اینکه کمیسیون مذکور بیش از یک سال ھیچ گونه افزایش حق الجلسه نداشته به تصویب رسید.»

ز) مصوبه شماره ٩۴/١٩٢٣ ـ ٢٢/۵/١٣٩۴ شورای اسلامی شھر مبارکه:

«به: شھردار محترم مبارکه

از: شورای اسلامی شھر مبارکه

موضوع: حق الجلسات کمیسیونھای قانونی و کارگروه ھای شھرداری

نامه شماره ٨٩۵٣/٩۴ ـ ١٣/۵/١٣٩۴ آن شھرداری در خصوص درخواست مجوز پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیونھای قانونی شھرداری مطرح و به استناد بندھای ١٢ ،٨ ،١۴ ذیل ماده ٧١ قانون شوراھا و بند ٣ صورتجلسه مورخ ١٨/۵/١٣٩۴ به شرح ذیل به تصویب رسید:

١ـ حق الجلسات اعضای کمیسیون بند ٢٠ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا از قرار ھر جلسه ٠٠٠/١٠٠/١ ریال (ھر نود دقیقه یک جلسه محسوب می گردد).

٢ـ حق الزحمه اعضای ھیأت عالی سرمایه گذاری (موضوع تبصره ٣ ماده ٨ شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت شھرداریھا) به ازای ھر نفر ماھیانه ٠٠٠/٠٠٠/٢ ریال

٣ـ حق الزحمه اعضای کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداریھا به ازای ھر نفر ماھیانه ٠٠٠/٠٠٠/٣ ریال

۴ـ حق الزحمه اعضای کارگروه سرمایه گذاری و مشارکت شھرداریھا و اعضای کارگروه درآمد به ازای ھر جلسه ٠٠٠/٠٠٠/١ ریال (ھر نود دقیقه یک جلسه محسوب می گردد) با عنایت به اینکه حق الزحمه ھا از سال ١٣٩١ افزایش نداشته است مبنای محاسبه از ابتدای سال ١٣٩٣ خواھد بود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر مبارکه به موجب لایحه شماره ١٣۴۶/٩ ـ ١٠/١١/١٣٩٧ توضیح داده است که:

«به: مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

از: شورای اسلامی شھر مبارکه

موضوع: پاسخگویی به خواسته مقام محترم قضائی در خصوص دعوی تقدیمی سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شھر مبارکه در پرونده کلاسه ٩٧٠٢۵٩٠

با سلام

احتراماً پاسخ به نامه شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١٧۴٩ ـ ٢۵/٩/١٣٩٧ در پرونده کلاسه ٩٧٠٢۵٩٠ در خصوص دعوی سازمان بازرسی کل کشور علیه شورای اسلامی شھر مبارکه مبنی بر ابطال مصوبات پرداخت حق الجلسات اعضای کمیته و کمیسیونھای قانونی و غیر قانونی طی سنوات گذشته شورای اسلامی شھر مبارکه به استحضار می رساند:

حق الجلسات اعضای کمیته ھا و کمیسیونھای قانونی شھرداری و شورای اسلامی شھر بر اساس بند ٩ ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ و اصلاحات بعدی آن به منظور وحدت رویه در تعیین میزان و نحوه پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیونھای موضوع مصرح در قوانین اعم از نمایندگان شھرداری، شورای اسلامی شھر و سایر دستگاه ھا در چارچوب کلی ضوابط تعیین حق الجلسه که از طریق وزارت کشور ابلاغ شده است پرداخت می شود. از آنجایی که مطابق فھرست عناوین کمیسیونھا، کمیته و شوراھا و ھیأتھای قانونی مرتبط با امور شھرداریھا، تعیین حق الجلسه با استناد به مواد ١٠٠ و ٧٧ ،بند ٢٠ ماده ۵۵ ماده ٨ قانون نوسازی، مواد ٣ و ۶ آیین نامه مالی شھرداریھا، ماده ١٨ آیین نامه نحوه واگذاری املاک و سایر موارد دیگر قانونی و پرداخت آن نیز وجاھت قانونی دارد. بنابراین با امعان نظر به موارد یاد شده ضمن تقدیم مستندات و اینکه حق الجلسات کمیسیونھا و کمیته ھای قانونی و غیر قانونی بر اساس ضوابط تعیین حق الجلسه ابلاغی از سوی وزارت کشور پرداخت می شود تقاضای رسیدگی و صدور تصمیم و رأی شایسته مورد تمناست.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۶/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

طبق تبصره ٢ ماده ۴٣ قانون استخدام کشوری مصوب سال ١٣۴۵ با اصلاحات بعدی، پرداخت حق حضور در جلسه و غیره کارمندان در غیر ساعات اداری مرتبط با شغل طبق آیین نامه ای که به پیشنھاد سازمان امور اداری و استخدامی و تصویب ھیأت وزیران خواھد بود و در ماده ٨ آیین نامه مذکور مدت حضور و حق الجلسه معین شده است. طبق بند ٩ ماده ٨٨ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی، آیین نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراھا و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراھا و تعداد کارکنان آنھا و ھزینه ھای مربوط و ھرگونه پرداختی به اعضای شوراھا توسط شورای عالی استانھا تھیه و به تصویب ھیأت وزیران می رسد و به کارگیری کارکنان و ھرگونه پرداختی خارج از آیین نامه ممنوع می باشد. بنابراین پرداخت حق الجلسه طبق مصوبات مورد شکایت مغایر قوانین مذکور بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی